ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၂ /၂၀၀၉)

By | May 23, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *