သမိုင္းကႄခြင္းခ်န္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကုိင္တြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၁ /၂၀၀၉)

By | February 18, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *