ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ ဗီဒီယုိေခြႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃ – ၁၂ -၂၀၁၀)

By | December 3, 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *