ကိုးကန္႔အေရးအခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္ (၄ /၂၀၀၉)

By | September 3, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *