ျပည္သူ႕အာဏာ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၀)။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာထုတ္မွ ေဆာင္းပါး

By | August 29, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *