ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရျမင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးက်ြတ္ကြန္ဂရက္ သဘာပတ္အဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ရွင္းျပခ်က္

By | September 1, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *