ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ၏ ပါတီစိန္ရတုထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

By | August 15, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *