ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ တည္ေထာာင္သည့္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာ

By | August 18, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *