ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ (၇၅) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အတြက္ ဘရာဇီးလ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

By | August 18, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *