ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သခင္စိုးတို႔လူစု ထြက္ၾကျခင္း

By | September 18, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *