ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

By | August 16, 2014

ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ထိုင္းနိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္။

 

သို့

ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ

 

ခ်စ္လွစြာေသာရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား-

 

ထိုင္းနိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီွးစြာျဖင့္ ဤသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ နယ္ခဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရးနွင့္ အာဏာရအုပ္စိုးသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပဲြ ဝင္ခဲ့သည့္ ရွည္လ်ားဂုဏ္ေျပာင္ေသာ သမိုင္းရိွခဲ့သည့္ပါတီ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ ဗမာနိုင္ငံ၏ ဖက္ဆစ္ဆန့္က်င္ေရးတိုက္ပဲြတြင္ အျမဳေတနွင့္ေခါင္းေဆာင္အင္အား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

ယေန့ကဲ့သို့ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ဖိနိွပ္မႈေအာက္၌ပင္လွ်င္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ ဗမာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီရရိွေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထြန္းကားေရး၊ တိုင္းျပည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ အမိ်ဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတို႔အတြက္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရဲရင့္စြာလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။

 

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတို႔သည္ အိမ္နီးနားခ်င္းပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသလို နွစ္ပါတီစလံုးပင္ မာ့က္စ္ဝါဒ – လီနင္ဝါဒကိုကိုင္စဲြၿပီး ကြန္ျမဴ နစ္ဝါဒအေကာင္အထည္ေပၚေရးကို အျမင့္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားရိွၾကပါသည္။ မိမိတို႔နွစ္ပါတီအၾကားတြင္ သမိုင္းတာရွည္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီွးၿပီး အျပန္အလွန္ကူညီသည့္ ဆက္ဆံေရးရိွခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေရွ႕ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ နွစ္ပါတီအၾကားမွ ရဲေဘာ္သဖြယ္ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း။

 

ရဲေဘာ္သဖြယ္ –

ဝီခိ်ဳင္း ခ်ဴ သမ္

(အတြင္းေရးမွဴ း)

ထိုင္းနိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *