ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးကို ဗမာလူထု အသက္ေသြးျဖင့္ ေရးခဲ့ျပီ

By | September 17, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *