ပါတီတည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

By | August 16, 2014

သို့

တာဝန္ခံ

နိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးဌာန

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၄ ရက္။

 

အေျကာင္းအရာ။      ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အတြက္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း။

 

ခ်စ္လွစြာေသာရဲေဘာ္ –

 

ရဲေဘာ္တို႔၏ ပါတီတည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ၿဗိတိန္ကြန္ျမူနစ္ပါတီက သဝဏ္လႊာေပးပို႔ရင္း ရဲေဘာ္တို႔နွင့္တသားတည္းရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

၁၉၃၉ ခုနွစ္ဆီက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္မ်ားနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီမွ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခဲ်႕သမားႏွင့္ နိုင္ငံတကာဖက္ဆစ္အင္အားစုေတြကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဘံုအေရးေတာ္ပံုတြင္ လက္တဲြတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကသည္။

 

ယေန့အခါတြင္ နယ္ခဲ်႕စနစ္သည္ ကမၻာႀကီးကို ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္လာေနျပန္ေပသည္။ အလားတူပင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမိ်ဳးသားေရးဝါဒနွင့္ လူမိ်ဳးႀကီးဝါဒတို႔သည္လည္း ကမၻာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသည္။ ဥေရာပတြင္ ေနတိုးအင္အားစုမ်ားကို တိုးခဲ်႕ေနၿပီး ပစၥဖိတ္ေဒသတြင္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ေနေပသည္၊၊ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားနွင့္ ကြန္ျမဴ နစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လူမႈဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔အတြက္ နိုင္ငံတကာ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈသည္  အဓိကဂုဏ္ယူစရာစံ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနေပသည္။

 

ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား – ရဲေဘာ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီရရိွေရးနွင့္ ျပည္သူ႔ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုက္ပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

 

 

ရဲေဘာ္သဖြယ္ေႏြးေထြးေသာဂုဏ္ျပဳမႈျဖင့္ –

ေရာဘတ္ဂရစ္ဖစ္

(အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း)

ၿဗိတန္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *