တတိယအႀကိမ္ကြန္ဂရက္ (၁၉၈၅) မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

By | September 26, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *