စိန္ရတုကာလတြင္ အာဇာနည္ အေထာင္အေသာင္းအား အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း – ျပည္သူမ်ားအား ႏွုတ္ခြန္းဆက္သျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းစကားဆိုျခင္း

By | August 15, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *