ကြန္ျမဴနစ္ဆိုဒါ ဘာလဲ (ျပည္သူ႔အာဏာ အတြဲ ၁ အမွတ္ ၇ မွေဆာင္းပါး)

By | September 4, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *