အစီရင်ခံစာ

၂၀၁၃ အစီရင်ခံစာများ
အထူးကွန်ဖရင့်သို့ တင်သွင်းတဲ့ ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီရဲ့ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၁)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *