အစီရင္ခံစာ

၂၀၁၃ အစီရင္ခံစာမ်ား

  • အထူးကြန္ဖရင့္သုိ႔ တင္သြင္းတဲ့ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာ ၁)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *