ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း

ပါတီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစည်းမျဉ်း (အခြေအနေနှင့်အညီ ပြုပြင်ထားသည်) အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၈။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *