ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္းရွိ BIA. BDA. PBF တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ‘ တပ္မေတာ္ ‘ သုိ႔ ပန္ၾကားခ်က္ (၂၆ – ၆ – ၂၀၀၃)

By | June 26, 2003